Studio projektowe - F.A.Q.

- Co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
- Co to jest decyzja o Warunkach Zabudowy?
- Jak wypełnić wniosek o ustalenie Warunków Zabudowy?
- Jak uzyskać warunki techniczne przyłączenia mediów?
- Co to jest uzgodnienie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej?
- Uzyskanie pozwolenia na budowę.
- Jak usytuować budynek na działce zgodnie z przepisami?
- Skąd wziąć mapę do celów projektowych?
- Na czym polega adaptacja?
- Jakie dokumenty muszę mieć, by rozpocząć adaptację?

Co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Dokument, uchwalany przez gminę określający przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania i zabudowy terenu.
Plan miejscowy informuje o sposobie zabudowy terenu i narzuca wymagania dotyczące zabudowy jednorodzinnej tj.: linia zabudowy, kolor dachu, elewacji, geometria dachu, kąt nachylenia dachu, szerokość elewacji frontowej.

Co to jest decyzja o Warunkach Zabudowy?

Dokument określający warunki zabudowy terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jak wypełnić wniosek o ustalenie Warunków Zabudowy?

Jednym z etapów na drodze do wybudowania upragnionego domu jest uzyskanie Warunków Zabudowy. Urzędy wydają formularze wniosku o Warunki Zabudowy, w których należy podać między innymi powierzchnię terenu inwestycji, powierzchnię zabudowy, charakterystykę planowanej zabudowy, kubaturę budynku, liczbę kondygnacji, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzie elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki), geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych).
Do wniosku należy załączyć tak zwaną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 (zależnie od tego, jak jest prowadzona dla danego terenu).

Jak uzyskać warunki techniczne przyłączenia mediów?

Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej ale z określonymi warunkami zabudowy lub zagospodarowania. Wydanie warunków technicznych następuje na pisemny wniosek osoby planującej zaopatrzenie w określone media.

Co to jest uzgodnienie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej?

Opinia ustalająca odległości między projektowanymi obiektami: budynkami, sieciami, zjazdami, jak również w stosunku do granic działek i innych obiektów.

Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.
Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia błędów w złożonej dokumentacji, urząd wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu i nie usunięciu przez inwestora błędów, zostaje wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę .
Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Jak usytuować budynek na działce zgodnie z przepisami?

Budynek musi być zlokalizowany na działce w taki sposób, aby ściany: z otworami okiennymi lub drzwiowymi znajdowały się co najmniej 4 m od najbliższej granicy,
bez otworów okiennych lub drzwiowych znajdowały się co najmniej 3 m dla.
Szczegółowe zasady lokalizacji budynków określone są w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku braku takiego planu w decyzji o Warunkach Zabudowy.

Skąd wziąć mapę do celów projektowych?

Mapa geodezyjna do celów projektowych sporządzana jest przez geodetę posiadającego uprawnienia (zazwyczaj w skali 1:500). Powinna obejmować obszar projektowanego budynku wraz z około 30-metrowym pasem wokół niego.

Na czym polega adaptacja?

To dostosowanie projektu gotowego do warunków terenowych oraz wykonanie zmian w projekcie na życzenie inwestora.
Zaadaptowany projekt gotowy posiada przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, czyli mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, projektowaną zielenią itp.

Jakie dokumenty muszę mieć, by rozpocząć adaptację?

  • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o Warunkach Zabudowy,
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  • potwierdzenie dostępu działki do drogi publicznej,
  • mapa do celów projektowych w skali 1:500,
  • warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
  • warunki przyłączenia do sieci gazowej
  • warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji.
Projekt i budowa domów energooszczędnych. Copyright © Abakon 2021
Realizacja strony internetowej Weboski