Warunki uczestnictwa w Dniu Otwartym na budowie

Oświadczenie o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności

  1. Uczestniczący w akcji promocyjnej dobrowolnie wchodzi na teren budowy celem uczestnictwa w prezentacji rozwiązań stosowanych przy budowie domów jednorodzinnych przez ABAKON BD Spółka z o.o. w Bielsku-Białej.
  2. Akceptując niniejsze oświadczenie, uczestnik zaświadcza, iż jest świadomy niebezpieczeństwa związanego z wejściem na teren budowy, co potencjalnie może się wiązać z możliwością zranienia bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z faktu, iż teren budowy jest terenem potencjalnie niebezpiecznym, z uwagi na gruz, wystające druty, brak drzwi, brak barierek, dziury, itp.
  3. Akceptując niniejsze oświadczenie uczestnik oświadcza, że wejście uczestnika na teren budowy jest dobrowolne i podjęte na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. W przypadku nieszczęśliwego wypadku na terenie przedmiotowej nieruchomości uczestnik niniejszym zwalnia właściciela nieruchomości i ABAKON BD Spółka z o.o. z wszelkiej odpowiedzialności za szkody majątkowe i osobowe pozostające w związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej na terenie budowy domu jednorodzinnego.
  4. Powyższe oznacza, że uczestnik zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
  5. Uczestnik zobowiązuję się do zapewnienia opieki i nadzoru nad towarzyszącymi mu małoletnimi dziećmi i zwalnia właściciela nieruchomości i ABAKON BD Spółka z o.o. z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody rzeczowe lub osobowe, które mogą zaistnieć w stosunku do dzieci w wyniku ewentualnego nieszczęśliwego wypadku.

by Lokesh Dhakar with MIT License

ABAKON BD sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com