Sprawdź kredyt Wycena budowy
25.01.2021

Wykonanie fundamentu płytowego

Wykonanie fundamentu płytowego to najlepsze rozwiązanie przy budowie domu. Zobacz trochę technicznych szczegółów na ten temat.

wykonanie fundamentu płytowego

Fundament jest najniżej położoną częścią budynku. Jego zadaniem jest przejmowanie wszystkich obciążeń i oddziaływań zewnętrznych działających na budynek, a następnie rozłożenie na podłoże gruntowe w sposób bezpieczny. Fundament stanowi bazę całej konstrukcji i zapewnia jej stateczność.

Fundament płytowy jest konstrukcją monolityczną żelbetową wykonywaną pod całym domem. Może być wykonywany ma każdym rodzaju gruntu. Także na gruntach o słabej nośności, przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz na terenach sejsmicznych. Płyta fundamentowa rozkłada obciążenia na dużą powierzchnię, zapewniając równomierne osiadanie budynku.

Podbudowa

Wykonanie fundamentu płytowego na warstwie podbudowy z kruszywa (stabilizująco-drenażowej) i zaizolowanego od spodu dwoma warstwami styropianu (EPS-P 100-036 o gr. 5cm, EPS 100-038 o gr. 10cm), nie wymaga posadowienia poniżej głębokości przemarzania gruntu i jednocześnie zapewnia lepszą izolacyjność cieplną budynku, niwelując mostki cieplne w miejscu ustawienia ścian nośnych.

Płyta stanowi jednocześnie podłogę parteru. Po wykonaniu warstwy samopoziomującej, można ułożyć na niej materiały okładzinowe. Płytki czy panele, bez konieczności wykonywania warstwy typowego jastrychu podłogowego.


Zobacz film – Abakon Budowa Domów – I etap budowy.


Podbudowa zasadnicza pod fundament płytowy jest to warstwa odpowiednio przygotowanego, ubitego kruszywa o wysokości do 0,5 m na gruncie nośnym. Powierzchnia wykonywanej podbudowy zasadniczej realizowanej przez Abakon jest szersza o minimum 0,5 metraod wymiarów budynkucelem uzyskania większej stabilności konstrukcji.

fundament na terenie płaskim
Rysunek 1: Podbudowa zasadnicza pod budynek na płaskim terenie, pochylenie działki do 3%[3 podbudowa zasadnicza pod fundament, 4 wypełnienie gruntem dowolnym, 5 instalacja drenarska]

Rodzaj kruszywa stosowanego do wykonania podbudowy zasadniczej w danym rejonie budowy zależny jest od wyników badań geologicznych gruntów oraz dostępności materiału.

Odwodnienie

W zależności od rejonu budowy oraz występujących gruntów, w skład podbudowy zasadniczej może wchodzić również wykonanie odwodnienia pod płytą. W tym celu wykonywany jest drenaż opaskowy. Miejsce prowadzenia instalacji drenarskiej obsypuje się specjalnym żwirem drenarskim. O konieczności wykonania drenażu opaskowego decyduje kierownik budowy w porozumieniu z projektantem.

Niwelacja

Jeżeli teren działki nie zachowuje warunków optymalnych (do 3% pochylenia działki) np.terenów na skarpach/ ze znacznym spadkiem itp., konieczne będzie wykonanie niwelacji terenu (wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiedniego ukształtowania jej powierzchni stosownie do zamierzeń dalszego wykorzystania działki). Wykonanie niwelacji terenu należy do obowiązków Inwestora.

Niwelacja może polegać na przygotowaniu:

Nasyp

wykonanie fundamentu płytowego - niwelacja gruntu
Rysunek 2: Nasyp pod podbudowę zasadniczą [2 nasyp niwelacyjny budowlany wg osobnego projektu, 3 podbudowa zasadnicza pod fundament, 4 wypełnienie gruntem dowolnym, 5 instalacja drenarska]

W przypadku ukształtowania działki na terenie wskazanym na rysunku 2 celem przygotowania terenu pod wykonanie podbudowy zasadniczej należy wykonać nasyp niwelacyjny budowlany. Nasyp niwelacyjny budowlany powinien zostać wykonany według osobnego opracowania, włącznie ze zbrojeniem np. geotkaniną, geokratą. Stopień zagęszczenia gruntu nasypowego powinien wynosić Is ≥0,97

W przypadku niwelacji obejmującej konieczność wykonania nasypu niwelacyjnego – budowlanego, którą inwestor realizuje we własnym zakresie; pod nadzorem geologa, kierownika budowy, wymagane jest dostarczenie do Abakonu sprawozdania z kontroli zagęszczenia nasypu.

Wykop

Wykonanie fundamentu płytowego - niwelacja terenu
Rysunek 3: Wykop pod podbudowę zasadniczą [3 – podbudowa zasadnicza pod budynek, 4 – wypełnienie gruntem do poziomu zgodnego z planem zagospodarowania działki, 5 instalacja drenarska]

W przypadku terenu, gdzie konieczne będzie wykonanie wykopu, prace przygotowawcze ograniczają się do usunięcia gruntów do poziomu projektowanego posadowienia budynku.

Wykop i nasyp

wykop - nasyp
Rysunek 4: Nasyp i wykop pod podbudowę zasadniczą

Wykonanie kombinacji czynności niwelacyjnych polegających na wykonaniu wykopu oraz nasypu niwelacyjnego budowlanego (wg osobnego projektu).

Firma Abakon może wykonać niwelację terenu na zlecenie inwestora. Projekt niwelacji terenu wykonuje się na podstawie osobnego opracowania. Wycena takich prac możliwa jest po ocenie gruntów przez geologa. Wcześniejsze, nawet szacunkowe, koszty nie są możliwe do ustalenia.

wykonanie fundamentu płytowego

W przypadku posadowienia na gruntach słabonośnych lub nienośnych oferta nie obejmuje wzmocnienia terenu geotkaniną. Nie obejmuje także wymiany gruntu bądź palowania pod płytą fundamentową.

Przedstawione przypadki nierówności terenu lub nienośności gruntu pod budowę domu wymagają podjęcia dodatkowych kroków niezależnie od rodzaju fundamentu (płyta fundamentowa, ławy). Porównanie systemu fundamentu płytowego i tradycyjnego znajdą Państwo na naszym blogu: https://www.abakon.com/fundament-plytowy

A jak to wygląda w praktyce opowiada nasza inwestorka w swoim wpisie.


Zobacz nasz film – Płyta fundamentowa.